Monday, November 28
Shadow

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

humen

คน หรือ มนุษย์ เปรียบได้ดั่งทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่สมันโบราณตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่า องค์รวม ในการดำเนินชีวิตอาจจะแยกแตกต่างกันไปแต่ทุกด้านก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

 

ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านอันได้แก่

 

behavior

ด้านพฤติกรรม คือการเคลื่อนไหวทางด้านรางกาย หรือทางวาจา โดยมีความสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม ทางสังคมก็คือการเข้ากลุ่มกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกข้อหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือทางวัตถุที่ต้องเริ่มกันตั้งแต่ปัจจัยสี่ คือสิ่งที่เอาไว้สำหรับใช้สอยบริโภคต่างๆ หรือแม้กระทั่งธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ตลอดจนการทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะแบบไหนก็เรียกว่า พฤติกรรม สิ่งเหล่านี้จะมีความสัมผัสลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจ ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ทำร้ายใครให้เดือดร้อนคุณเองก็จะมีจิตใจที่ดีมีความสุขคนรอบข้างของคุณก็เช่นกัน

 

mindจิตใจ หรือ จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะมีความรู้สึก ค่านิยม ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความน่าสนใจ และคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งออกมาได้ 2 แบบดั่งต่อไปนี้
1.การตอบสนอง เป็นการกระทำอีกรูปแบหนึ่งของความเต็มใจ ยินยอม ต่อที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากการเลือกสรรแล้ว
2.การับรู้ เป็นที่เกิดขึ้นจากปรากการณ์ หรือไม่ก็สิงเร้าตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะเป็นไปในลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความหมายของสิ่งเร้านั้นๆว่าเป็นแบบไหน แล้วจะตอบสนองอย่างไร และจะตอบสนองต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร

 

intellectปัญญา อยู่ในรากฐานของกระบานการคิด ซึ่งจะต้องเกิดก่อน พฤติกรรมผลจึงจะออกมาดีสิ่งเล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าปัญญามีความสำคัญต่อทุกการกระทำไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเมื่อมีปัญญาก็มักจะแก้ปัญหาต่างๆได้โดยง่ายและผลจะออกมาดีกว่าการไม่ใช้ปัญญาอย่างแน่นอน