Monday, November 28
Shadow

ความสำคัญของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยมันช่วยทั้งในเรื่องของการส่งเสริมหรือขัดขวาง การเกิดความสำเร็จในด้านต่างๆ ของคนๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน , การทำงาน , การเข้าสังคม เป็นต้น ถึงแม้ว่าคนๆ นั้นจะมีความรู้เก่งกาจ แน่นอนว่ามันสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากการยอมรับของสังคมนั้น จำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ บุคลิกภาพ เพราะฉะนั้น บุคลิกภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งอันส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของคนๆ หนึ่ง

The-importance

สามารถจำแนกบุคลิกภาพของคนเก่งออกมาได้ ดังนี้ 

 • เก่งตน คือ บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รักการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ความรู้ได้อัพเดท ทันโลก , ทันเทคโนโลยี , ทันคน โดยทั้งนี้ก็ต้องเริ่มจากพัฒนาตัวเองก่อน
 • เก่งกาย เราทั้งหลายคงปฏิเสธไม่ได้ว่า รูปร่างหน้าตาของเราก็เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ เราสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ โดยการแต่งตัวให้เข้ากับหุ่นของเรา ช่วยลดจุดด้อยและเสริมสร้างจุดเด่น อีกทั้งหน้าตาจะต้องมีความสดชื่นแจ่มใสสะอาดสะอ้าน ดวงจาแสดงออกถึงความเข้มแข็งแต่ไม่กระด้างกระเดื่อง
 • ทางวาจา การพูดที่ผ่านการคิดตรึกตรองมาอย่างดีแล้ว ล้วนให้ประโยชน์ ผู้ฟังรู้สึกดี และย่อมส่งผลที่ดีๆ กลับมา
 • เก่งใจ คือ เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง , แต่ต้องไม่มีทิฐิสูง , มีความกระตือรือร้น , อดทนมุมานะ , มีความคิดสร้างสรรค์
 • เก่งคน คือ มีความสามารถในการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หรือเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์นั่นเอง
 • เก่งงาน คือ เป็นคนรักการทำงาน รวมทั้งหมั่นเรียนรู้พัฒนาในงานอยู่เสมอ

ความสำคัญของในมีบุคลิกภาพที่ดี

 • เป็นคนที่มีความเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้ได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่หลงไปกับความทุกข์ มองอย่างเข้าใจ
 • กล้าแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม
 • สร้างสัมพันธภาพ รวมทั้งสื่อสารกับบุคคลอื่น ได้อย่างดีเยี่ยม
 • ช่วยทำให้ทำงานเก่ง สามารถกระทำสิ่งต่างๆ ที่จะมา อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคมได้ดี
 • ได้รับการยอมรับจากคนหมู่มาก
 • ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น
 • สร้างความมั่นใจให้ทั้งต่อตนเองและช่วยเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามต่อผู้อื่น
 • ได้รับความสำเร็จ เนื่องจากผู้มีบุคลิกภาพดีๆ จะได้เปรียบคนอื่นอยู่เสมอๆ เพราะสามารถสร้างพลังงานในแง่บวก เสริมความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็น ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นเป็นอย่างดี จึงช่วยให้ทำงานสำเร็จอย่างมีคุณภาพง่ายขึ้น
 • บุคลิกภาพซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ทั้งดีและที่ไม่ดี