Monday, November 28
Shadow

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คำว่าวินัยส่งผลต่อมนุษย์ไม่ใช่แต่เรื่องของระเบียบ แต่ความหมายของมันลึกซึ้งถึงความหมายของการจัดจัดระเบียบชีวิตของคนเราด้วยสื่อถึงระบบแผนการการอยู่รวมกันของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งก็คือการจัดระเบียบระบบความสัมพันธ์ในสังคม และคนหมู่มากให้มีความเอื้อ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อยอดไปถึงการพัฒนาของคนแต่ละคน ให้พัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้องอีกด้วย ระบบสังคมแบบนี้ถูกเรียกว่า สังคมแห่งกัลยาณมิตร

discipline

ความหมายของมันก็คือการที่ให้คนมาอยู่ร่วมกันด้วยหลักแห่งกัลยาณมิตร ที่ต้องอาศัยซึ่งกันช่วยเหลือกันในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาไปสูงการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้พัฒนาร่วมกันทั้งด้าน พฤติกรรม ควบคู่ไปกับ จิตใจ และ ปัญญา ซึ่งถ้าคนในสังคมที่ท่านได้อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็จะ เมื่อมีสามสิ่งนี้จะกอบก็จะเป็นสังคมที่ดีอย่างแน่นอน เมื่อทำได้แบบนี้ชีวิตของท่านก็จะมีความสุขรวมไปถึงคนรอบตัวคุณด้วย จะพูดได้เต็มปากได้ว่าสังคมของคุณเป็นสังคมที่ดีงามได้ถ้าทำอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้

 

generosity-and-spirit

ชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความดีที่เรียกว่า มรรค มีความหมายว่า ทางดำเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก อันได้แก่จิตใจที่ดีงาม  ปัญญาและจิตใจที่ดำเนินไปด้วยกับความดี โดยจะขาดในเรื่องของการฝึกหัดและการเรียนรู้ไปไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า สิกขา คือการพร้อมด้วยศีลฝึกฝนจิตใจที่เรียกว่า สมาธิ และการฝึกฝนทางด้านการตัดสิ้นใจหรือเรียกว่า ปัญญา สิ่งเหล่านี้คือต้องมีไปควบคู่กันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เพราะเมื่อมนุษย์หรือคนฝึกหัดทั้งสามด้านนี้มาตั้งแต่เกิด ด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ชีวิตก็จะดีขึ้นเมื่อพ้นมือพ่อแม่ไปก็จะเป็นบุคคลที่ดีของสังคมโดยจะมีส่วนทำให้สังคมที่อยู่ใกล้คนจำพวกนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนไปในทางที่ดี