Monday, November 28
Shadow

ประเภทของบุคลิกภาพ

ประเภทของบุคลิกภาพ สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักจิตวิทยาเป็นรายบุคคล โดยหลายท่านได้ทำการศึกษาเพื่อทำการแบ่งบุคลิกภาพออกมา ซึ่งปรากฏออกเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะอันแตกต่างกัน ดังนี้

Carl Gustav Jung นักจิตบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิส ได้ทำการจำแนกบุคลิกภาพออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • บุคลิกภาพ Introvert บุคลิกภาพแบบนี้ หากเกิดความกดดันทางอารมณ์ หรือเกิดความขัดแย้งภายในจิตใจ จะมีแนวโน้มที่จะเก็บตัว ชอบเก็บงำความทุกข์ไว้กับตนเองแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ในการต่อสู้กับเหตุการณ์ภายนอก ชอบคิดหรือทำอะไรเงียบๆ คนเดียว โดยบุคคลที่ลักษณะแบบ Introvert มัก มีโอกาสเกิดความผิดปกติทางทางอารมณ์และทางบุคลิกภาพได้มาก
  • บุคลิกภาพ Extrovert บุคลิกภาพแบบ Extrovert ลักษณะตรงข้ามกับ Introvert อย่างสิ้นเชิง โดยบุคคลประเภทนี้ ถ้าเกิดความยุ่งยากในจิตใจ หรือปมความขัดแย้งในใจ ก็จะไม่หมกมุ่นอยู่เพียงคนเดียว แต่จะหาทางแก้ไขจากการเข้าสังคม บุคคลประเภท Extrovert เป็นบุคคลมีน้ำใจ มีความสนใจต่อผู้คนและสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบตัว รู้สึกสนใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ จากโลกภายนอกมากกว่าสนใจเฉพาะเรื่องของตนเองชอบเข้าสังคม ชอบอาชีพที่ได้ติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก

Personality

แต่คุณลักษณะของ Introvert และ Extrovert นั้น ไม่สามารถแบ่งได้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เรียกว่า Ambivert คืออยู่ตรงกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert เช่น บางครั้งเขาอาจมีลักษณะโน้มเอียงไปทาง Introvert แต่บางครั้งก็สามารถโน้มเอียงไปทาง Extrovert ได้ แต่ตามแบบแผนบุคลิกภาพของ Carl Gustav Jung นั้น สังคมยอมรับแบบ Extrovert มากกว่าแบบ Introvert เนื่องจากแบบ Introvert เป็นผู้ไม่ก่อประโยชน์ให้แก่สังคมที่อาศัยอยู่มากเท่าไหร่ เนื่องจากสังคมจะสามารถเจริญก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องใช้การร่วมมือจากสมาชิกของสังคมซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , กล้าพูด , กล้าแสดงออก นั่นเอง

 Ernst Kretschmer จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ได้แบ่งบุคลิกภาพตามลักษณะของร่างกาย โดยมีความสัมพันธ์กับจิตใจไว้ 4 ประเภท ได้แก่

  • คนที่รูปร่างผอมสูง ความสูงไม่สัมพันธ์กับน้ำหนัก มีจิตใจไม่ค่อยทุกข์ร้อนอะไร , ชอบคิด , ชอบฝัน แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคจิตเภท
  • คนที่รูปร่างอ้วนเตี้ย มักเจ้าอารมณ์ อารมณ์เหวี่ยงขึ้นลงไปมาอย่างรวดเร็ว เช่น ดีใจง่าย ,หงุดหงิดง่าย , โกรธง่าย , ชอบเรื่องราวสนุกสนาน แต่มีแนวโน้มจะเป็นโรคประสาทแบบคลั่ง หรือซึมเศร้า
  • คนที่รูปร่างสูงใหญ่มากจนเกินไป รวมทั้งมีร่างกายไม่สมประกอบ มักมีสติปัญญาต่ำ รวมทั้งมักจะคิดถึงปมของตนตลอดเวลา

 

คนที่มีรูปร่างสมส่วน ดูแล้วให้ความรู้สึกแข็งแรง หรือมีความล่ำสัน จะชอบชอบการผจญภัย , ต่อสู้ ,กล้าได้กล้าเสีย ไม่ค่อยมีแนวโน้มของความผิดปกติทางจิตใจ