Monday, November 28
Shadow

รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการพัฒนาคน

การใช้ชีวิตในยุคของการพัฒนาและวิวัฒนาการในปัจจุบันในโลกแห่งข่าวสารที่มีการแข่งขันสูง การเร่งรีบและการเผชิญหน้ากับวิทยาการใหม่ๆ ถ้าจะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมเราขาดความสันติสุขก็ไม่เกินจริงไปนัก หากผู้ที่ศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมอย่างถึงแก่นแท้ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นความรู้เบื้องต้นอันจะนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาตัวเองได้ แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน ในด้านของชีวิตการเรียน  การทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว

competitive

ก่อนอื่นต้องเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ก่อนคือ

-การเข้าใจ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอบข่ายในเรื่องของความหมาย ประเภท และพฤติกรรมในการศึกษาเพื่อไปพัฒนาไปตัวเอง
-การระบุเป้าหมาย รู้ถึงความเข้าใจความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรม
-วิเคราะห์ที่มาของความรู้ความเข้าใจของที่มาด้านพฤติกรรม รวมไปถึงวิธีการศึกษาด้านพฤติกรรม เพื่อนำไปประยุคใช้ให้เกิดผลต่อตัวเองปละผู้อื่น
-วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ให้มีการประยุคใช้แนวทัศนะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์รวมไปถึงเอาความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้วางแผนเพื่อไปพัฒนาตัวเองต่อไป
-รู้ถึงขอบข่ายของการศึกษาพฤติกรรมอันเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ในมีความซับซ้อน เพื่อให้การศึกษาของมนุษย์ไม่มีความซับซ้อน เข้าใจได้ยากจึงมุ่งเน้นที่ประเภทของพฤติกรรมที่พัฒนาตัวเอง

 

the-two-personalities

เราจะมาดูถึงประเภทของพฤติกรรมว่ามีอะไรบางเพื่อที่จะให้เข้าใจประเภทของพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นจึงออกมา 2 ประเภท
1.พฤติกรรมภายนอก เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่จะสักเกตได้โดยชัดเจนคือ พฤติกรรมที่จะเห็นได้จากการ พูด การหัวเราะ การร้องไห้ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้นของหัวใจเป็นต้น
2.พฤติกรรมภายใน หรือก็คือความในใจ เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นจะรู้สึก อีกในหนึ่งถ้าเจ้าตัวไม่บอกใคร หรือไม่แสดงออกก็จะไม่มีใครรู้ได้เลย เช่น การจำ การับรู้ การเข้าใจ การได้กลิ่น การได้ยิน การฝัน การหิว การโกรธ ความคิด การตัดสิ้นใจ และเจตนา