Thursday, February 9
Shadow

Author: admin

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

Myself
คำว่าวินัยส่งผลต่อมนุษย์ไม่ใช่แต่เรื่องของระเบียบ แต่ความหมายของมันลึกซึ้งถึงความหมายของการจัดจัดระเบียบชีวิตของคนเราด้วยสื่อถึงระบบแผนการการอยู่รวมกันของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งก็คือการจัดระเบียบระบบความสัมพันธ์ในสังคม และคนหมู่มากให้มีความเอื้อ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อยอดไปถึงการพัฒนาของคนแต่ละคน ให้พัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้องอีกด้วย ระบบสังคมแบบนี้ถูกเรียกว่า สังคมแห่งกัลยาณมิตร ความหมายของมันก็คือการที่ให้คนมาอยู่ร่วมกันด้วยหลักแห่งกัลยาณมิตร ที่ต้องอาศัยซึ่งกันช่วยเหลือกันในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาไปสูงการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้พัฒนาร่วมกันทั้งด้าน พฤติกรรม ควบคู่ไปกับ จิตใจ และ ปัญญา ซึ่งถ้าคนในสังคมที่ท่านได้อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ (more…)...
การพัฒนาตัวเองของมนุษย์มีผลอย่างไร

การพัฒนาตัวเองของมนุษย์มีผลอย่างไร

Myself
เมื่อกล่าวถึงมนุษย์ก็ต้องนึกถึงการพัฒนาที่มีมานานแล้ว โดยมนุษย์หรือคนเราก็จะมีการถ่ายทอด ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ต่อกันถ้าจะนึกภาพง่ายก็เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกต่อมา อารยธรรมกับวัฒนธรรมที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นไม่รู้ต่อกี่ปีสิ่งเหล่านนี้คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยจุดนี้ แม้แต่การใช้ชีวิต การงาน การเรียน  หรือสิงแวดล้อมเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ต่อยอดไปเรื่อยเพื่อให้มนุษย์มีอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขและเข้าใจถึงความจำเป็นของการพัฒนาชีวิต โดยเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าเกิดไม่มีการพัฒนาแล้วเราก็จะไม่ต่างจากสัตว์ที่ไร้การนึกคิดและการตัดสิ้นใจที่ดีเลย (more…)...
การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

Myself
คน หรือ มนุษย์ เปรียบได้ดั่งทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่สมันโบราณตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่า องค์รวม ในการดำเนินชีวิตอาจจะแยกแตกต่างกันไปแต่ทุกด้านก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านอันได้แก่   ด้านพฤติกรรม คือการเคลื่อนไหวทางด้านรางกาย หรือทางวาจา โดยมีความสัมผัสกับสิ่ง (more…)...
ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

Myself
การพัฒนาตนเองนอกจากจะทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เมื่อประสบปัญหาสามารถคิดหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองไปในทางที่ถูกต้องหรือจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้นเอง เพราะการพัฒนาตนเองเกี่ยวเนื่องถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านธุรกิจต่างกับสมัยก่อนที่ไม่ว่าใครจะเปิดอะไรก็สามารถอยู่รอดได้ ต้องมีการคิดวางแผนที่ดีอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ใช้อารมณ์ สำหรับการประชุมแล้วต้องใช้คำพูด (more…)...
บุคลิกภาพที่ดีต้องเริ่มอย่างไร

บุคลิกภาพที่ดีต้องเริ่มอย่างไร

Personality
บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เราแสดงออกไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็ตาม ท่าทางการเดิน สีหน้า กริยามารยาท หรือแม้แต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อหน้าบุคคลอื่น โดยที่บุคลิกภาพนั้นจะส่งผลต่อผู้ที่พบเห็นทั้งทางด้านอารมณ์และความรู้สึกเช่น ดูน่าเชื่อถือ ดูน่าเกรงขาม ดูมีความมั่นใจ สำหรับสิ่งที่จะส่งเสริมทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นนั้นมีหลายอย่างด้วยกันและประเภทของบุคลิกภาพมี 2 อย่างคือ บุคลิกภาพภายใน เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวไม่สามารถมองเห็นได้เช่น ความรับผิดชอบ , ความคิดสร้างสรรค์ , ความมีน้ำใจ , อารมณ์เมื่อโกรธ , อารมณ์เมื่อมีความสุข เป็นต้น บุคลิกภาพภายนอก ใครก็สามารถรู้ได้เมื่อเห็นคือเสื้อผ้า , การพูด , การเดิน ยืน นั่ง , การรับประทานอาหารเป็นต้น การพัฒนาบุคลิกภาพควรเริ่มจาก เครื่องแต่งกาย สุขภาพอนามัย การดูแลร่างกาย ความมั่นใจในตนเองและอารมณ์ เครื่องแต่งกาย ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่หรือสถานก...