Monday, November 28
Shadow

Myself

ประเภทของบุคลิกภาพ

ประเภทของบุคลิกภาพ

Myself
ประเภทของบุคลิกภาพ สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักจิตวิทยาเป็นรายบุคคล โดยหลายท่านได้ทำการศึกษาเพื่อทำการแบ่งบุคลิกภาพออกมา ซึ่งปรากฏออกเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะอันแตกต่างกัน ดังนี้ (more…)
วิธีเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยรวม

วิธีเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยรวม

Myself
  งานสมัยใหม่นี้มีเข้ามาเพื่อทำให้คนเราสามารถเลือกที่จะทำได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่คุณต้องทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองให้มีชีวิตอยู่บนโลกที่ได้ ปัยจัยคือเงินที่ต้องมี งานคือการแสดงตัวต่อสังคมทำให้คนเรามีคุณภาพที่จะอยู่ต่อไป ภาระอย่างการเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเช่นกันเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองมีคุณภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นคำตอบคือการศึกษาหาความรู้ให้มากกว่าคนอื่นจะทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีความคิดที่กว้างไม่จมอยู่กับเนื้อหาเก่านี้คือการพัฒนาที่ดีแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก สังคมก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เราไม่รู้ควรพูดคุยกับ (more…)...
รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการพัฒนาคน

รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์และการพัฒนาคน

Myself
การใช้ชีวิตในยุคของการพัฒนาและวิวัฒนาการในปัจจุบันในโลกแห่งข่าวสารที่มีการแข่งขันสูง การเร่งรีบและการเผชิญหน้ากับวิทยาการใหม่ๆ ถ้าจะบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมเราขาดความสันติสุขก็ไม่เกินจริงไปนัก หากผู้ที่ศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมอย่างถึงแก่นแท้ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นความรู้เบื้องต้นอันจะนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาตัวเองได้ แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน ในด้านของชีวิตการเรียน  การทำงาน หรือชีวิตส่วนตัว ก่อนอื่นต้องเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ก่อนคือ -การเข้าใจ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอบข่ายในเรื่องของความ (more…)...
คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

คำว่าวินัยมีผลอย่างไรต่อมนุษย์

Myself
คำว่าวินัยส่งผลต่อมนุษย์ไม่ใช่แต่เรื่องของระเบียบ แต่ความหมายของมันลึกซึ้งถึงความหมายของการจัดจัดระเบียบชีวิตของคนเราด้วยสื่อถึงระบบแผนการการอยู่รวมกันของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งก็คือการจัดระเบียบระบบความสัมพันธ์ในสังคม และคนหมู่มากให้มีความเอื้อ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อยอดไปถึงการพัฒนาของคนแต่ละคน ให้พัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้องอีกด้วย ระบบสังคมแบบนี้ถูกเรียกว่า สังคมแห่งกัลยาณมิตร ความหมายของมันก็คือการที่ให้คนมาอยู่ร่วมกันด้วยหลักแห่งกัลยาณมิตร ที่ต้องอาศัยซึ่งกันช่วยเหลือกันในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาไปสูงการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทุกคนจะได้พัฒนาร่วมกันทั้งด้าน พฤติกรรม ควบคู่ไปกับ จิตใจ และ ปัญญา ซึ่งถ้าคนในสังคมที่ท่านได้อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ (more…)...
การพัฒนาตัวเองของมนุษย์มีผลอย่างไร

การพัฒนาตัวเองของมนุษย์มีผลอย่างไร

Myself
เมื่อกล่าวถึงมนุษย์ก็ต้องนึกถึงการพัฒนาที่มีมานานแล้ว โดยมนุษย์หรือคนเราก็จะมีการถ่ายทอด ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ต่อกันถ้าจะนึกภาพง่ายก็เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกต่อมา อารยธรรมกับวัฒนธรรมที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นไม่รู้ต่อกี่ปีสิ่งเหล่านนี้คือการพัฒนาตัวเองของมนุษย์จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยจุดนี้ แม้แต่การใช้ชีวิต การงาน การเรียน  หรือสิงแวดล้อมเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ต่อยอดไปเรื่อยเพื่อให้มนุษย์มีอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขและเข้าใจถึงความจำเป็นของการพัฒนาชีวิต โดยเราจะเห็นได้ว่าคนเราถ้าเกิดไม่มีการพัฒนาแล้วเราก็จะไม่ต่างจากสัตว์ที่ไร้การนึกคิดและการตัดสิ้นใจที่ดีเลย (more…)...
การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

การพัฒนาคนให้รับมือได้กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว

Myself
คน หรือ มนุษย์ เปรียบได้ดั่งทรัพยากรที่มีคุณค่าที่ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่สมันโบราณตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกลุ่มกันที่เรียกว่า องค์รวม ในการดำเนินชีวิตอาจจะแยกแตกต่างกันไปแต่ทุกด้านก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   ที่แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านอันได้แก่   ด้านพฤติกรรม คือการเคลื่อนไหวทางด้านรางกาย หรือทางวาจา โดยมีความสัมผัสกับสิ่ง (more…)...
ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

ทำงานทำให้ต้องพัฒนาตนเอง

Myself
การพัฒนาตนเองนอกจากจะทำให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะทำให้เมื่อประสบปัญหาสามารถคิดหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองไปในทางที่ถูกต้องหรือจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องนั้นเอง เพราะการพัฒนาตนเองเกี่ยวเนื่องถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าการทำงานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านธุรกิจต่างกับสมัยก่อนที่ไม่ว่าใครจะเปิดอะไรก็สามารถอยู่รอดได้ ต้องมีการคิดวางแผนที่ดีอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ใช้อารมณ์ สำหรับการประชุมแล้วต้องใช้คำพูด (more…)...